WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2564
(ห้องเรียนพิเศษ)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
19 มี.ค. 20 มี.ค. 21 มี.ค. 22 มี.ค. 23 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 30 1 6 2 5 - 4 3 4 3 7 9 26 35
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 66 4 5 6 4 2 3 1 - 1 1 14 13 27
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 102 21 16 25 28 20 27 13 19 16 13 95 103 198
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 102 9 21 35 54 37 28 5 12 7 8 93 123 216
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 300 35 48 68 91 59 62 22 35 27 29 211 265 476
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 4 2 7 10 3 2 - 1 - - 14 15 29
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 66 25 31 10 12 2 4 5 2 5 4 47 53 100
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 30 3 - - 2 2 3 1 - - 1 6 6 12
8 สตรีวิทยา ๒ 126 48 62 71 90 48 77 7 9 14 23 188 261 449
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 252 80 95 88 114 55 86 13 12 19 28 255 335 590
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 30 - - - - - - - - 10 9 10 9 19
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 102 9 11 16 23 18 10 3 5 13 7 59 56 115
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 4 2 1 1 - 1 1 - - - 6 4 10
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 37 44 57 65 67 73 44 51 28 42 233 275 508
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 31 31 37 39 29 30 12 15 22 24 131 139 270
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 432 81 88 111 128 114 114 60 71 73 82 439 483 922
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30 11 10 5 7 2 4 2 2 3 4 23 27 50
16 หอวัง 107 49 60 93 90 93 87 43 43 34 46 312 326 638
17 สารวิทยา 102 14 28 25 47 23 29 8 16 8 15 78 135 213
18 ราชวินิตบางเขน 72 6 11 11 2 4 7 1 2 5 1 27 23 50
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 311 80 109 134 146 122 127 54 63 50 66 440 511 951
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 30 3 6 2 6 2 2 - 2 - 1 7 17 24
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง - - - - - - - - - - - - - -
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 144 52 72 65 75 78 82 50 41 13 25 258 295 553
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 132 17 21 31 28 26 25 12 16 21 14 107 104 211
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 306 72 99 98 109 106 109 62 59 34 40 372 416 788
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 66 5 2 14 11 3 5 4 2 2 2 28 22 50
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36 2 2 13 7 5 6 - 3 4 6 24 24 48
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 - - - - - - - - - - - - -
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 138 69 53 61 66 27 46 11 6 12 10 180 181 361
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 36 6 5 7 6 1 5 3 4 4 4 21 24 45
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 306 82 62 95 90 36 62 18 15 22 22 253 251 504
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 132 25 28 35 48 37 31 15 20 16 14 128 141 269
29 พรตพิทยพยัต 36 3 6 2 7 10 11 2 5 - 3 17 32 49
30 ราชดำริ 30 3 1 2 6 2 1 1 1 1 3 9 12 21
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 132 67 108 88 97 79 95 41 51 20 20 295 371 666
32 ศรีพฤฒา 72 8 14 2 2 2 2 4 - 1 - 17 18 35
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 402 106 157 129 160 130 140 63 77 38 40 466 574 1040
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 108 16 25 11 21 8 6 6 3 6 13 47 68 115
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 - 35 - 41 - 16 - 5 1 8 1 105 106
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 66 14 17 31 21 22 24 7 3 7 3 81 68 149
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 132 28 35 55 53 50 53 23 42 82 96 238 279 517
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 - 2 1 1 1 - 2 - - - 4 3 7
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 414 58 114 98 137 81 99 38 53 96 120 371 523 894
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 108 - 40 - 87 - 21 - 10 - 16 - 174 174
39 พุทธจักรวิทยา - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี 102 10 11 31 30 9 16 13 8 12 10 75 75 150
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 210 10 51 31 117 9 37 13 18 12 26 75 249 324
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 36 4 1 1 4 - - 1 - 2 - 8 5 13
43 เจ้าพระยาวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
44 วัดสุทธิวราราม 108 15 - 34 - 12 - 8 - 15 - 84 - 84
45 สตรีศรีสุริโยทัย 102 - 40 - 30 - 18 - 4 - 12 - 104 104
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 246 19 41 35 34 12 18 9 4 17 12 92 109 201
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 36 5 5 1 - 1 1 - - 1 - 8 6 14
48 วชิรธรรมสาธิต 144 14 11 22 10 9 6 5 5 10 9 60 41 101
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 - 23 - 31 - 36 - 6 - 8 - 104 104
50 ปทุมคงคา 36 3 - 6 - 2 - 2 - 2 - 15 - 15
51 มัธยมวัดธาตุทอง - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร 96 13 20 22 19 12 10 2 4 5 9 54 62 116
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 444 35 59 51 60 24 53 9 15 18 26 137 213 350
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 3623 658 923 938 1186 748 907 361 422 406 491 3111 3929 7040