WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2564
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามในเขต, นอกเขต)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
24 เม.ย. 25 เม.ย. 26 เม.ย. 27 เม.ย. 28 เม.ย.
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ในเขต นอกเขต รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  484สอบคัดเลือก 484 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 194)
136 19 123 19 77 17 43 17 22 7 401 79 480
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  320สอบคัดเลือก 301 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 109)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
22 11 64 49 19 19 9 9 6 13 120 101 221
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
48 96 82 63 66 47 64 46 32 26 292 278 570
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  396สอบคัดเลือก 368 คน
(ในเขต 179 + นอกเขต 189)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
120 95 96 95 28 47 9 25 8 19 261 281 542
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1650 326 221 365 226 190 130 125 97 68 65 1074 739 1813
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  x  440สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 176 + นอกเขต 259)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
77 85 45 47 63 41 11 33 10 20 206 226 432
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  440สอบคัดเลือก 420 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 156)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
73 20 49 16 117 40 30 13 31 22 300 111 411
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
47 7 36 8 19 7 10 2 19 6 131 30 161
8 สตรีวิทยา ๒  x  616สอบคัดเลือก 572 คน
(ในเขต 246 + นอกเขต 326)
ความสามารถพิเศษ 44 คน
- - 91 103 35 80 111 78 170 166 407 427 834
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1856 197 112 221 174 234 168 162 126 230 214 1044 794 1838
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  x  280สอบคัดเลือก 270 คน
(ในเขต 196 + นอกเขต 74)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
69 5 53 11 37 8 16 11 7 10 182 45 227
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  440สอบคัดเลือก 418 คน
(ในเขต 352 + นอกเขต 66)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
108 10 192 29 111 19 78 16 48 9 537 83 620
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 480 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 192)
61 11 130 28 59 13 23 5 26 6 299 63 362
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  352สอบคัดเลือก 347 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 207)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
29 74 59 67 42 81 62 111 68 120 260 453 713
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  396สอบคัดเลือก 384 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 146)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
68 61 98 64 49 37 33 49 21 27 269 238 507
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1948 335 161 532 199 298 158 212 192 170 172 1547 882 2429
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ  x  160สอบคัดเลือก 150 คน
(ในเขต 96 + นอกเขต 54)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
27 20 9 5 2 3 3 4 1 2 42 34 76
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  440สอบคัดเลือก 420 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 156)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
63 11 173 38 113 13 36 7 22 8 407 77 484
16 หอวัง  x  528สอบคัดเลือก 513 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 302)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
22 247 38 143 46 147 68 190 192 181 366 908 1274
17 สารวิทยา  x  396สอบคัดเลือก 385 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
27 16 37 27 56 58 87 96 90 117 297 314 611
18 ราชวินิตบางเขน  x  280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 112 + นอกเขต 168)
- - 37 65 11 17 12 30 7 13 67 125 192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1804 139 294 294 278 228 238 206 327 312 321 1179 1458 2637
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  396สอบคัดเลือก 391 คน
(ในเขต 158 + นอกเขต 233)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
- 1 8 43 28 62 34 151 15 36 85 293 378
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง  x  440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 220 + นอกเขต 220)
1 - 134 56 23 25 8 10 18 22 184 113 297
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  528สอบคัดเลือก 498 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 287)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
50 80 129 206 102 139 46 114 12 54 339 593 932
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  308สอบคัดเลือก 292 คน
(ในเขต 124 + นอกเขต 168)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
29 91 38 77 22 48 9 15 5 36 103 267 370
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1672 80 172 309 382 175 274 97 290 50 148 711 1266 1977
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 452 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 212)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
127 78 103 53 57 7 25 14 27 14 339 166 505
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  x  320สอบคัดเลือก 304 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 80)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
45 16 64 17 63 16 36 10 22 17 230 76 306
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 96)
54 8 9 5 9 - 10 4 6 - 88 17 105
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  528สอบคัดเลือก 508 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 244)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
218 122 120 66 143 109 64 58 40 42 585 397 982
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  x  440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 176 + นอกเขต 264)
52 97 24 64 21 42 10 42 14 44 121 289 410
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2088 496 321 320 205 293 174 145 128 109 117 1363 945 2308
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  x  308สอบคัดเลือก 297 คน
(ในเขต 92 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
2 110 9 113 11 91 1 48 4 55 27 417 444
29 พรตพิทยพยัต  x  484สอบคัดเลือก 439 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 149)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
82 47 84 69 50 47 30 19 20 17 266 199 465
30 ราชดำริ  x  484สอบคัดเลือก 444 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 154)
ความสามารถพิเศษ 40 คน
84 42 69 36 39 26 14 10 9 13 215 127 342
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  528สอบคัดเลือก 513 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 302)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
6 40 67 307 94 172 132 120 61 59 360 698 1058
32 ศรีพฤฒา  x  400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
146 5 55 1 8 1 14 2 18 3 241 12 253
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2204 320 244 284 526 202 337 191 199 112 147 1109 1453 2562
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  528สอบคัดเลือก 507 คน
(ในเขต 317 + นอกเขต 190)
ความสามารถพิเศษ 21 คน
1 - 156 20 108 16 104 19 108 34 477 89 566
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  396สอบคัดเลือก 368 คน
(ในเขต 198 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
44 64 42 96 31 38 14 16 7 18 138 232 370
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  616สอบคัดเลือก 596 คน
(ในเขต 431 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
237 50 139 22 126 27 56 17 55 14 613 130 743
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  484สอบคัดเลือก 484 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 194)
61 50 144 111 111 116 85 101 34 48 435 426 861
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  x  280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 140)
71 - 19 - 16 - 9 - 6 - 121 - 121
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2304 414 164 500 249 392 197 268 153 210 114 1784 877 2661
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  220สอบคัดเลือก 213 คน
(ในเขต 66 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 7 คน
58 38 28 23 18 12 15 12 11 15 130 100 230
39 พุทธจักรวิทยา  x  80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 50 + นอกเขต 30)
9 1 6 - 4 - 4 - 2 - 25 1 26
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  440สอบคัดเลือก 422 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
18 5 144 39 44 15 35 8 37 15 278 82 360
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม  x  200สอบคัดเลือก 180 คน
(ในเขต 80 + นอกเขต 100)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
8 11 1 10 3 3 - 2 - 4 12 30 42
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 940 93 55 179 72 69 30 54 22 50 34 445 213 658
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
- - 33 17 83 61 33 12 14 12 163 102 265
43 เจ้าพระยาวิทยาคม  x  80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 64 + นอกเขต 16)
20 8 4 1 5 2 6 - 4 1 39 12 51
44 วัดสุทธิวราราม  x  396สอบคัดเลือก 388 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
77 10 138 18 95 17 55 17 18 8 383 70 453
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  264สอบคัดเลือก 222 คน
(ในเขต 106 + นอกเขต 116)
ความสามารถพิเศษ 42 คน
43 46 54 65 23 40 12 17 4 19 136 187 323
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  x  400สอบคัดเลือก 352 คน
(ในเขต 160 + นอกเขต 192)
ความสามารถพิเศษ 48 คน
93 34 46 17 17 10 3 4 19 13 178 78 256
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1500 233 98 275 118 223 130 109 50 59 53 899 449 1348
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 180)
46 - 78 - 28 - 18 - 25 - 195 - 195
48 วชิรธรรมสาธิต  x  440สอบคัดเลือก 429 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
124 17 162 23 182 20 67 10 40 16 575 86 661
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  320สอบคัดเลือก 300 คน
(ในเขต 128 + นอกเขต 172)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
6 8 38 24 70 70 18 13 15 19 147 134 281
50 ปทุมคงคา  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
36 32 17 11 8 15 7 6 16 10 84 74 158
51 มัธยมวัดธาตุทอง  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
98 14 44 15 26 4 17 3 28 16 213 52 265
52 สิริรัตนาธร  x  396สอบคัดเลือก 374 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 136)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
134 46 126 56 59 40 45 27 32 8 396 177 573
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2156 444 117 465 129 373 149 172 59 156 69 1610 523 2133
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20122 3077 1959 3744 2558 2677 1985 1741 1643 1526 1454 12765 9599 22364