WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2564
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
24 เม.ย. 25 เม.ย. 26 เม.ย. 27 เม.ย. 28 เม.ย.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  484สอบคัดเลือก 484 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 194)
75 80 79 63 43 51 26 34 17 12 240 240 480
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  320สอบคัดเลือก 301 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 109)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
14 19 62 51 16 22 14 4 10 9 116 105 221
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
76 68 68 77 57 56 55 55 29 29 285 285 570
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  396สอบคัดเลือก 368 คน
(ในเขต 179 + นอกเขต 189)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
106 109 88 103 31 44 19 15 14 13 258 284 542
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1650 271 276 297 294 147 173 114 108 70 63 899 914 1813
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  x  440สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 176 + นอกเขต 259)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
80 82 55 37 62 42 29 15 13 17 239 193 432
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  440สอบคัดเลือก 420 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 156)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
49 44 39 26 89 68 29 14 30 23 236 175 411
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
32 22 21 23 13 13 7 5 15 10 88 73 161
8 สตรีวิทยา ๒  x  616สอบคัดเลือก 572 คน
(ในเขต 246 + นอกเขต 326)
ความสามารถพิเศษ 44 คน
- - 84 110 58 57 85 104 149 187 376 458 834
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1856 161 148 199 196 222 180 150 138 207 237 939 899 1838
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  x  280สอบคัดเลือก 270 คน
(ในเขต 196 + นอกเขต 74)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
37 37 34 30 24 21 12 15 10 7 117 110 227
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  440สอบคัดเลือก 418 คน
(ในเขต 352 + นอกเขต 66)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
66 52 117 104 63 67 35 59 23 34 304 316 620
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 480 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 192)
38 34 82 76 36 36 15 13 17 15 188 174 362
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  352สอบคัดเลือก 347 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 207)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
48 55 59 67 56 67 95 78 91 97 349 364 713
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  396สอบคัดเลือก 384 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 146)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
50 79 76 86 41 45 37 45 26 22 230 277 507
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1948 239 257 368 363 220 236 194 210 167 175 1188 1241 2429
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ  x  160สอบคัดเลือก 150 คน
(ในเขต 96 + นอกเขต 54)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
30 17 6 8 4 1 5 2 2 1 47 29 76
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  440สอบคัดเลือก 420 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 156)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
34 40 94 117 64 62 23 20 18 12 233 251 484
16 หอวัง  x  528สอบคัดเลือก 513 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 302)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
106 163 74 107 95 98 122 136 185 188 582 692 1274
17 สารวิทยา  x  396สอบคัดเลือก 385 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
23 20 28 36 46 68 88 95 103 104 288 323 611
18 ราชวินิตบางเขน  x  280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 112 + นอกเขต 168)
- - 58 44 21 7 31 11 12 8 122 70 192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1804 193 240 260 312 230 236 269 264 320 313 1272 1365 2637
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  396สอบคัดเลือก 391 คน
(ในเขต 158 + นอกเขต 233)
ความสามารถพิเศษ 5 คน
1 - 23 28 41 49 95 90 23 28 183 195 378
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง  x  440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 220 + นอกเขต 220)
1 - 111 79 19 29 8 10 19 21 158 139 297
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  528สอบคัดเลือก 498 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 287)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
56 74 149 186 113 128 72 88 27 39 417 515 932
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  308สอบคัดเลือก 292 คน
(ในเขต 124 + นอกเขต 168)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
63 57 58 57 31 39 14 10 20 21 186 184 370
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1672 121 131 341 350 204 245 189 198 89 109 944 1033 1977
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 452 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 212)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
106 99 81 75 32 32 22 17 11 30 252 253 505
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  x  320สอบคัดเลือก 304 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 80)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
31 30 41 40 37 42 24 22 22 17 155 151 306
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 224 + นอกเขต 96)
31 31 9 5 3 6 5 9 4 2 52 53 105
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  528สอบคัดเลือก 508 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 244)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
146 194 79 107 117 135 56 66 37 45 435 547 982
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒  x  440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 176 + นอกเขต 264)
76 73 47 41 36 27 22 30 28 30 209 201 410
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2088 390 427 257 268 225 242 129 144 102 124 1103 1205 2308
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  x  308สอบคัดเลือก 297 คน
(ในเขต 92 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
50 62 59 63 47 55 22 27 35 24 213 231 444
29 พรตพิทยพยัต  x  484สอบคัดเลือก 439 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 149)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
79 50 88 65 44 53 24 25 22 15 257 208 465
30 ราชดำริ  x  484สอบคัดเลือก 444 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 154)
ความสามารถพิเศษ 40 คน
66 60 64 41 39 26 13 11 13 9 195 147 342
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  528สอบคัดเลือก 513 คน
(ในเขต 211 + นอกเขต 302)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
26 20 153 221 124 142 123 129 55 65 481 577 1058
32 ศรีพฤฒา  x  400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
86 65 27 29 3 6 6 10 11 10 133 120 253
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2204 307 257 391 419 257 282 188 202 136 123 1279 1283 2562
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  528สอบคัดเลือก 507 คน
(ในเขต 317 + นอกเขต 190)
ความสามารถพิเศษ 21 คน
- 1 96 80 71 53 63 60 68 74 298 268 566
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  396สอบคัดเลือก 368 คน
(ในเขต 198 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 28 คน
2 106 - 138 - 69 - 30 1 24 3 367 370
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  616สอบคัดเลือก 596 คน
(ในเขต 431 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
157 130 106 55 97 56 49 24 46 23 455 288 743
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  484สอบคัดเลือก 484 คน
(ในเขต 290 + นอกเขต 194)
51 60 113 142 111 116 85 101 38 44 398 463 861
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  x  280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 140 + นอกเขต 140)
40 31 8 11 11 5 4 5 3 3 66 55 121
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2304 250 328 323 426 290 299 201 220 156 168 1220 1441 2661
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  220สอบคัดเลือก 213 คน
(ในเขต 66 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 7 คน
- 96 - 51 - 30 - 27 - 26 - 230 230
39 พุทธจักรวิทยา  x  80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 50 + นอกเขต 30)
8 2 3 3 - 4 - 4 - 2 11 15 26
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  440สอบคัดเลือก 422 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
13 10 101 82 36 23 26 17 31 21 207 153 360
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม  x  200สอบคัดเลือก 180 คน
(ในเขต 80 + นอกเขต 100)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
13 6 6 5 2 4 1 1 1 3 23 19 42
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 940 34 114 110 141 38 61 27 49 32 52 241 417 658
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
- - 22 28 86 58 25 20 16 10 149 116 265
43 เจ้าพระยาวิทยาคม  x  80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 64 + นอกเขต 16)
11 17 2 3 6 1 3 3 4 1 26 25 51
44 วัดสุทธิวราราม  x  396สอบคัดเลือก 388 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
87 - 156 - 111 1 72 - 26 - 452 1 453
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  264สอบคัดเลือก 222 คน
(ในเขต 106 + นอกเขต 116)
ความสามารถพิเศษ 42 คน
- 89 - 119 - 63 - 29 - 23 - 323 323
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ  x  400สอบคัดเลือก 352 คน
(ในเขต 160 + นอกเขต 192)
ความสามารถพิเศษ 48 คน
60 67 40 23 17 10 4 3 19 13 140 116 256
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1500 158 173 220 173 220 133 104 55 65 47 767 581 1348
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย  x  360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 180 + นอกเขต 180)
20 26 33 45 12 16 10 8 14 11 89 106 195
48 วชิรธรรมสาธิต  x  440สอบคัดเลือก 429 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
81 60 95 90 101 101 41 36 21 35 339 322 661
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  320สอบคัดเลือก 300 คน
(ในเขต 128 + นอกเขต 172)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
- 14 - 62 - 140 - 31 - 34 - 281 281
50 ปทุมคงคา  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
68 - 28 - 23 - 13 - 26 - 158 - 158
51 มัธยมวัดธาตุทอง  x  320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
62 50 33 26 13 17 9 11 25 19 142 123 265
52 สิริรัตนาธร  x  396สอบคัดเลือก 374 คน
(ในเขต 238 + นอกเขต 136)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
99 81 97 85 39 60 37 35 17 23 289 284 573
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2156 330 231 286 308 188 334 110 121 103 122 1017 1116 2133
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20122 2454 2582 3052 3250 2241 2421 1675 1709 1447 1533 10869 11495 22364