WEB2
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 495สอบคัดเลือก 495 คน
74 64 80 85 154 149 303
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 320สอบคัดเลือก 301 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 27 40 73 82 155
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450สอบคัดเลือก 440 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 126 93 224 194 418
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 85 119 121 205 206 411
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1002 304 292 352 339 656 631 1287
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 400 คน
94 88 90 64 184 152 336
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 540สอบคัดเลือก 520 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 87 88 77 169 164 333
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
51 22 52 29 103 51 154
8 สตรีวิทยา ๒ 585สอบคัดเลือก 555 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 131 160 224 273 497
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1107 319 310 361 330 680 640 1320
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 360สอบคัดเลือก 360 คน
28 29 40 36 68 65 133
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 450สอบคัดเลือก 428 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 133 125 230 220 450
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 480สอบคัดเลือก 480 คน
39 38 40 45 79 83 162
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 360สอบคัดเลือก 344 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 112 136 211 286 497
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 405สอบคัดเลือก 393 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
100 94 102 87 202 181 383
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1233 363 406 427 429 790 835 1625
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
31 17 10 13 41 30 71
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450สอบคัดเลือก 441 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 82 93 167 176 343
16 หอวัง 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
122 139 155 204 277 343 620
17 สารวิทยา 450สอบคัดเลือก 435 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
82 77 81 121 163 198 361
18 ราชวินิตบางเขน 280สอบคัดเลือก 280 คน
37 36 29 30 66 66 132
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1152 357 352 357 461 714 813 1527
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 405สอบคัดเลือก 395 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
100 102 66 80 166 182 348
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
89 94 57 46 146 140 286
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 540สอบคัดเลือก 525 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 92 121 153 222 245 467
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360สอบคัดเลือก 342 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 71 39 156 116 272
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1047 375 365 315 318 690 683 1373
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 480สอบคัดเลือก 456 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 106 98 174 175 349
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
87 74 80 89 167 163 330
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
29 16 25 28 54 44 98
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 162 161 317 326 643
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320สอบคัดเลือก 320 คน
104 86 86 104 190 190 380
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1188 443 418 459 480 902 898 1800
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 280สอบคัดเลือก 280 คน
69 116 128 131 197 247 444
29 พรตพิทยพยัต 495สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 85 81 179 153 332
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
76 97 60 62 136 159 295
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 585สอบคัดเลือก 570 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 161 171 263 293 556
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
100 92 21 29 121 121 242
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1260 441 499 455 474 896 973 1869
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
70 77 70 81 140 158 298
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 405สอบคัดเลือก 405 คน
- 167 - 125 - 292 292
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 630สอบคัดเลือก 610 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 173 94 322 176 498
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495สอบคัดเลือก 495 คน
86 93 161 168 247 261 508
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280สอบคัดเลือก 280 คน
48 31 34 18 82 49 131
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1410 353 450 438 486 791 936 1727
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 225สอบคัดเลือก 215 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - 72 - 150 150
39 พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
15 13 7 5 22 18 40
40 สุรศักดิ์มนตรี 450สอบคัดเลือก 432 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 80 60 194 153 347
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200สอบคัดเลือก 200 คน
14 7 7 9 21 16 37
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 573 143 191 94 146 237 337 574
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
53 42 59 66 112 108 220
43 เจ้าพระยาวิทยาคม 120สอบคัดเลือก 120 คน
10 1 7 5 17 6 23
44 วัดสุทธิวราราม 405สอบคัดเลือก 397 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
111 - 161 - 272 - 272
45 สตรีศรีสุริโยทัย 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - 121 - 257 257
46 ยานนาเวศวิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
59 47 48 44 107 91 198
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 891 233 226 275 236 508 462 970
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
55 63 60 48 115 111 226
48 วชิรธรรมสาธิต 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 85 92 187 180 367
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 132 - 104 - 236 236
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
85 - 63 - 148 - 148
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
53 52 33 54 86 106 192
52 สิริรัตนาธร 540สอบคัดเลือก 514 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
81 68 107 115 188 183 371
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 376 403 348 413 724 816 1540
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 12378 3707 3912 3881 4112 7588 8024 15612