WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 10
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 22  28
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 19
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 28 57
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 11  20
5  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 5
6  สตรีวิทยา ๒ 31  44
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 42 69
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
7  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 10
8  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5
9  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 22  22
10  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 36 49
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
11  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 11  20
12  สารวิทยา 11
13  หอวัง 17  15
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 32 46
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
14  เทพลีลา 5
15  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 15  16
16  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 30  30
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 45 51
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
17  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 28
18  ฤทธิยะวรรณาลัย 15  20
19  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 16
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 15 64
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
20  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15  15
21  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 11
22  พรตพิทยพยัต 37  45
23  ราชดำริ 22  40
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 82 111
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
24  บางกะปิ 12  21
25  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11  20
26  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 13  28
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 36 69
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
27  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 20
28  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7
29  สุรศักดิ์มนตรี 18
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 5 45
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
30  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 48
31  วัดสุทธิวราราม 11  8
32  สตรีศรีสุริโยทัย 16  42
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 31 98
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
33  วชิรธรรมสาธิต 11  11
34  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 20
35  สิริรัตนาธร 22  22
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 40 53
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 392 712