WEB2
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก (แข่งขันสูง) ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 435(10)  440
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 374(81)  368
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 190  301
4  มัธยมวัดหนองจอก 480  484
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,479 1,593
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 411  420
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 432  435
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 132  360
8  สตรีวิทยา ๒ 585(89)  572
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,560 1,787
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 270
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 347(216)  347
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 418(5)  418
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 387  384
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 362  480
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,514 1,899
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 76  150
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 421  420
16  ราชวินิตบางเขน 183  280
17  สารวิทยา 393(40)  385
18  หอวัง 513(199)  513
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,586 1,748
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 378  391
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 293  292
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 495(278)  498
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 297  440
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,463 1,621
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 105  320
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 505  452
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 511  508
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 440
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 306  304
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,427 2,024
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 528(395)  513
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 300(12)  297
30  พรตพิทยพยัต 450  439
31  ราชดำริ 342  444
32  ศรีพฤฒา 253  400
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,873 2,093
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 484(40)  484
34  บางกะปิ 527  507
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 614  596
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 370  368
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 77  280
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,072 2,235
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 32  180
39  พุทธจักรวิทยา 26  80
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 200  213
41  สุรศักดิ์มนตรี 422
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 258 895
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 39  80
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 256  352
44  นนทรีวิทยา 250  360
45  วัดสุทธิวราราม 394  388
46  สตรีศรีสุริโยทัย 241  222
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,180 1,402
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 158  320
48  พระโขนงพิทยาลัย 194  360
49  มัธยมวัดธาตุทอง 265  320
50  วชิรธรรมสาธิต 440(174)  429
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 252  300
52  สิริรัตนาธร 396(3)  374
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,705 2,103
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 16,117 19,400